Pluja de mandonguidees (SP)

FONT: AEiG Cardenal Lluch

Dinàmica
2h 45min
Consell
Elaborat [2]

Interior, Exterior
3 participants
0 dirigents

Creixement personal, Creativitat, Coneixença i cohesió, SPEPARC, Mètode escolta, Gestió de grups, Joc de ciutat, Petit grup, Raid, Debat

OBJECTIU

Aquesta dinàmica de Sensibilització i Pluja d’idees (SP) està pensada per potenciar els equips de caps (unitats) com a punt de creació dins del consell, i facilitar que aquests es plantegin a principi de curs les principals línies de treball i motivacions a desenvolupar durant l’any; tant en l’àmbit personal, com a nivell de la seva unitat, i del consell o agrupament sencer.

Està estructurada en 6 parts o parades que tracten:

  • Coneixença i context personal de cada integrant.
  • Motivacions i inquietuds en positiu a explorar dins l’equip o unitat.
  • Possibles entrebancs o reptes a considerar dins l’equip o unitat.
  • Idees i propostes de treball en altres àmbits (personal / consell).
  • Reflexió sobre la importancia de la comunicació efectiva.
  • Pluja d’idees i recull d’aquestes (personal / unitat / consell).

EXPLICACIÓ

Cada grup de treball rebrà 6 folis (idealment plegats per convertir-se en sobres tal com s’indica a l’adjunt RECURS_com-plegar-les-cartes.jpg) amb l’explicació de cada parada a fer, en quin ordre, i el contingut a treballar en cada una. Cada grup de treball realitzarà la dinàmica per separat i al seu ritme.

Cada parada està temporitzada per durar una quantitat de minuts aproximada, que apareix a la primera línia de cada document, i entre parades recomanem anar canviant d’espai i/o fer algun joquet ràpid per descansar la neurona. Aquestes possibles llocs de parada i jocs estan suggerits al darrera de les cartes (la part que queda visible un cop plegades).

És una dinàmica que es realitza en grups petits, d’entre 2 i 6-7 persones, però al principi i i final pot estar bé convocar el grup o consell sencer per fer-ne l’explicació inicial i donar-li un tancament més lluït o fer-ne revisió.

PREPARACIÓ

Imprimir les 6 cartes ([cartes.pdf] + [cartes-darrere.pdf]) per cada grup de treball (equips d’unitat o comissions que realitzaran la dinàmica) per davant i per darrera, i plegar-les per convertir els folis en sobres. Repartir-les a cada grup, i concretar l’hora o moment en què es tornarà a quedar amb el grup sencer per fer un tancament de la dinàmica, si fos el cas.

Cada parada té un eix d’animació concret i diferent. El material es pot adaptar per treure-li part de tota aquesta palla, o per ajustar-se millor a la situació i manera de funcionar del vostre agrupament en concret. També podrieu estalviar-vos alguna de les parades o intentar condensar el contingut en menys cartes.

A TENIR EN COMPTE

Els llocs de les parades estan pensades per realitzar-se per Manresa, i la dinàmica es va preparar durant èpoques de Covid, quan només es podia quedar en públic en grups petits.

Aquesta dinàmica es tracta de les primeres fases SP d’un SPEPARC. Per tant, caldria trobar la forma de vehicular totes les idees que en surtin per seguir-les concretant i, amb sort, acabar-les materialitzant. Les següents fase serien EP, l’Elecció i Preparació.

Material
  • Cartes impreses (total de 6 per grup)
  • Llibretes / fulls
  • Bolis
Desplaça cap amunt